Szanowni Państwo serdecznie witamy w nowo wybudowanym ośrodku Veroma. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu najlepsze warunki do wypoczynku i jednocześnie jego sprawną organizację.

 1. Po dokonaniu ważnej rezerwacji uznaje się, że składający rezerwację zapoznał się z niniejszym regulaminem i zaakceptował wszystkie jego postanowienia, co oznacza zawarcie umowy najmu na pobyt w ośrodku Veroma . Rezerwacja jest ważna po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% ceny za cały pobyt, najpóźniej do 3 dni od dokonania rezerwacji wstępnej, na rachunek bankowy o nr  27 1020 1156 0000 7302 0138 9493. Brak wpłaty zadatku w w/w terminie jest jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji i pozbawia osobę dokonującą wstępnej rezerwacji jakichkolwiek roszczeń względem Wynajmującego.
 2. Pozostałą część należności za zarezerwowany pobyt należy uiścić na 3 dni przed przyjazdem na rachunek bankowy wskazany w pkt.1. Opłatę klimatyczną 2.50 od osoby i opłatę serwisowa 100 zl.należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu. Domek udostępniany jest tylko po uiszczeniu całej opłaty za pobyt.
 3. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł na poczet pokrycia ewentualnych szkód (zniszczenia lub uszkodzenia domku i urządzeń oraz sprzętu stanowiącego jego wyposażenie). Kaucja podlega zwrotowi w ostatnim dniu pobytu w przypadku bezusterkowego pobytu. W razie wyrządzenia szkód przewyższających wartość złożonej kaucji sprawca szkody (lub inna osoba ponosząca odpowiedzialność) zobowiązana jest do naprawienia szkody na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku skrócenia pobytu przez Najemcę kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 5. Doba hotelowa zaczyna się o 16:00, a kończymy o 10:00. Uwaga: Jeżeli domek jest wolny na dzień przed Państwa przyjazdem jest możliwość rezerwacji pobytu od godzin porannych (najwcześniej od godziny 8:00 rano) za dopłatą 50 zł w miesiącach maj, czerwiec, wrzesień i 100 zł w miesiącach lipiec, sierpień.
 6. Podczas przekazania domku i zdania kluczy, personel przekazuje informację o wyposażeniu, oraz sprawdza stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia.
 7. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.
 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek sprzętu lub mienia Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić personel ośrodka lub zgłosić pod wskazany nr kontaktowy.
 9. Szkody powstałe z winy Najemców – wczasowiczów rozliczane są na bieżąco.
 10. Zabrania się przestawiania mebli w domkach.
 11. Zabrania się palenia tytoniu i innych używek oraz świeczek w domkach. Zakaz palenia obowiązuje także na Terenie placu zabaw.
 12. Zabrania się smażenia ryb w domach.
 13. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domów.
 14. Zabrania się używania jakichkolwiek przyrządów lub sprzętu zasilanych energią elektryczną bądź gazową nie będących wyposażeniem domów np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
 15. Zabrania się wnoszenia do domów łatwopalnych substancji i materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 16. Przebywanie osób trzecich spoza ośrodka w domach i na terenie ośrodka po godz. 22:00 jest zabronione, chyba że Najemca uzyska taką zgodę od personelu ośrodka.
 17. Ośrodek nie odpowiada za uszkodzone i skradzione z terenu ośrodka mienie Najemców tj.: parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w domach.
 18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności, które mogą być spowodowane przez niezależnych dostawców mediów np. czasowym brakiem wody, prądu.
 19. Poruszanie samochodem na obiekcie jest zakazane. Parkować, należy w miejscu do tego przeznaczonym. Obowiązuje zakaz wjeżdżania na trawnik, plac zabaw oraz pomiędzy domki.
 20. W trakcie burzy Najemca zobowiązany jest wyłączyć telewizor z gniazda antenowego i zasilania oraz o zamknięcie okien.
 21. W domkach obowiązuje zakaz wrzucania do toalet: ręczników papierowych, nawilżanych chusteczek dla dzieci, pampersów, pieluch, chusteczek do higieny intymnej, części garderoby, środków higieny, materiałów opatrunkowych, gazet, niedopałków papierosów, tłuszczów i olejów. Działania takie mogą być przyczyną poważnej i kosztownej awarii, za którą zostanie obciążony Najemca.
 22. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz rozkładania namiotów.
 23. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom, których zachowanie jest niekulturalne, agresywne lub wzbudza niepokój innych Gości.
 24. Dzieci mogą korzystać z palcu zabaw tylko pod nadzorem osób dorosłych. Osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 25. Z infrastruktury ośrodka mogą korzystać tylko zameldowani w ośrodku goście.
 26. Korzystanie z grilla możliwe jest tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu i wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 27. W cenie pobytu wliczone jest:
  – jedno miejsce postojowe (dla każdego domku) wskazane przez personel ośrodka
  – pościel
 28. Najemca zobowiązany jest do pozostawienia porządku w domkach i na tarasie. W przypadku nie posprzątania domku lub tarasu, zostanie pobrana kwota w wysokości 100 zł. (z kaucji). Przez pozostawienie porządku Wynajmujący uznaje zdjęcie poszew i poszewek z kołder, poduszek, opróżnienie i wyczyszczenie grilla, nie pozostawianie jedzenia w lodówce, pustych słoików, śmieci w koszu i brudnych naczyń.
 29. Na ternie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godz. od 22:00 – do 7:00. W przypadku jej nie przestrzegania personel ośrodka ma prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia wynajętego obiektu oraz terenu ośrodka bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt.
 30. Na terenie ośrodka – w miejscu do tego wyznaczonym przez Wynajmującego, znajdują się pojemniki na śmieci. Najemca obowiązany jest do segregowania i samodzielnego odniesienia śmieci do wyznaczonego miejsca.
 31. Za zgodą właściciela ośrodka jest możliwy pobyt z małymi psami. Za zwierze naliczana jest dodatkowa opłata.
 32. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających pobyt Najemców w zarezerwowanym terminie z powodu siły wyższej (powódź, pożar, klęski żywiołowe i inne) Wynajmujący zwróci Najemcy jedynie wpłacone tytułem rezerwacji kwoty.
 33. Jeżeli zamawiający nie zgłosi się w umówionym dniu i nie ureguluje należności do godziny 18.00, rezerwację uznaje się za nieważną, chyba że uzyska taką zgodę od właściciela.